Hướng dẫn lựa chọn đối tượng Autocad


Có rất nhiều cách để lựa chọn đối tượng trong bản vẽ autocad. Thông thường, chúng ta vẫn sử dụng nhưng không biết chính xác cách lựa chọn đó là gì. Có những người sử dụng cad rất lâu rồi nhưng cũng chưa biết hết được tất cả những cách lựa chọn đối tương mà autocad cung cấp cho chúng ta.

Thủ thuật lựa chọn đối tượng trong autocad.

 * Pickbox

Sử dụng phương pháp click chuột lựa chọn đối tượng, mỗi lần ta chỉ chọn được 1 đốí tượng

Pick

 * Auto

– Khi ta kích hoạt 1 lệnh nào đó mà có xuất hiện dòng nhắc lệnh “Select objects “ thì ta chọn 2 điểm để xác định khung cửa sổ .

– Nếu điểm đầu tiên bên trái, điểm thử hai bên phải thì chỉ những đổi tượng nào nằm trong khung cửa sổ mới được chọn

auto

– Nểu điểm đầu tiên bên phải và điểm thứ hai bên trái thì những đối tượng nào nằm trong và giao với khung cửa sổ sẽ được chọn

autocad select

 * Window

– Khi ta kích hoạt 1 lệnh nào đó mà có xuất hiện dòng nhắc lệnh “Select objects “ thì ta nhập “W”

– Chọn điểm “Wl” và “W2” để xác định khung cửa sổ, những đối tượng nào nằm trong khung cửa sổ sẽ được chọn

 * Crossing Window

– Khi ta kích hoạt 1 lệnh nào đó mà có xuất hiện dòng nhắc lệnh “Select objects “ thì ta nhập “C”

– 4Chọn điểm “Wl” và “W2” để xác định khung cửa sổ, những đối tượng nào nằm trong hoặc giao với khung cửa sổ sẽ được chọn

w1

 * Window Polygon (WP)

– Khi ta kích hoạt 1 lệnh nào đó mà có xuất hiện dòng nhẳc lệnh “Select objects “ thì ta nhập “WP” . Những đối tượng nằm trong khung cửa sổ sẽ được chọn

– Chọn điểm thứ nhất của đa giác (Pl)

– Chọn các điểm tiếp theo của đa giác ( P2,..P6 4tr Gõ dấu cách để kết thúc lệnh chọn đối tượng

wp

Crossing Polygon (CP)

– Khi ta kích hoạt 1 lệnh nào đó mà có xuất hiện đòng nhắc lệnh “Select objects “ thì ta nhập “CP” . Những đối tượng nằm trong và giao với khung cửa sổ sẽ được chọn

– Chọn điểm thứ nhất của đa giác (P1)

– Chọn các đểm tiếp theo của đa giác (p2…p4)

– Gõ dấu cách để kết thúc lệnh chọn đối tượng

cp

 * Fence

– Khi kích hoạt 1 lệnh nào đó mà có xuất hiện dòng nhắc lệnh “Select objects “ thì nhập “F” . Phương phảp này sẽ tạo ra 1 đường cắt bao gồm nhiều phân đoạn và khi đối tượng nào giao với đường cắt này thì sẽ được chọn

– Chọn điểm thứ nhất của Fence ’ế-Chọn các điểm tiểp theo của Fence ( P2,..P5,.. )

– Gõ dấu cách để kết thúc lệnh chọn đối tượng

F

Last (L)

Các bạn theo dõi những hướng dẫn tiếp theo nhưng không có hình ảnh minh họa.

– Khi kích hoạt 1 lệnh nào đó mà có xuất hiện dòng nhắc lệnh “Select objects “ thì nhập “L” . Phương pháp này sẽ chọn đổi tượng nào được tạo bởi lệnh vẽ cuối cùng nhẩt

 * Previous (P)

– Khi kích hoạt 1 lệnh nào đó mà có xuất hiện dòng nhắc lệnh “Select objects “ thì nhập “P” . Phương pháp này sẽ chọn lại các đổi tượng đã chọn của 1 lệnh hiệu chỉnh thực hiện gần nhất.

 * All

– Khi kích hoạt 1 lệnh nào đó mà cỏ xuất hiện dòng nhắc lệnh “Select objects “ thì nhập “All”. Phương pháp này sẽ chọn tất cả các đối tượng bao gồm các đối tượng trên lớp đang tắt (OFF). Các đối tượng trên lớp đóng băng (Thraw) không được chọn theo lựa chọn này.

Nhóm lệnh thêm, bớt, quay lại và kích hoạt nhóm

 * Remove

– Khi ta kích hoạt 1 lệnh nào đó mà xuất hiện dòng nhắc lệnh “Select objects “ thì nhập “R” . Phương pháp này sẽ chuyển sang chể độ trừ các đối tượng từ nhóm đối tượng đã chọn

 * Add

– Muốn chuyển từ chế độ trừ các đổi tượng “remove objects” sang chể độ chọn thêm đối tượng “Select objects” thì tại dòng nhắc “Remove objects” ta nhập chữ “A”

 * Undo

– Hủy đối tượng vừa được chọn bằng các lựa chọn vừa liệt kê

 * Group

– Dùng để gọi lại các đổi tượng được tạo bằng lệnh Group trước đó

– Khi ta kích hoạt 1 lệnh nào đó mà có xuất hiện dòng nhắc lệnh “Select objects “ thì ta nhập “G”

– Nhập tên nhóm đổi tượng đã được đặt tên

– Gõ phím cách để kết thúc lệnh

Sưu tầm tại đây.

,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *